Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Næringsutvikling i utmark - forprosjekt

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Manager:

Project Number:

163203

Application Type:

Project Period:

2004 - 2005

Funding received from:

Subject Fields:

Målet med prosjektet er å legge en bredere og mer gjennomarbeidet kunnskapsbasis for det videre arbeidet med næringsrettet bruk og forvaltning av utmarksressurser, med hovedvekt på vilt og fisk, og i arbeidet med å fremme kvinnenes plass i utmarksforvaltn ingen. I dette prosjektet ønsker vi å gjennomgå sentral forsknings-, utrednings- og utviklingsprosjekter der målet helt eller delvis har vært å bidra til økt bruk, næringsutvikling eller bedret forvaltning av norske vilt- og fiskeressurser ved å: 1. Evalu ere nytten av disse prosjektene basert på anerkjente og identifiserte flaskehalser for utvikling av utmarksressursene i en næringssammenheng. 2. Plassere prosjektene inn i en verdikjedesammenheng. 3. Vurdere i hvilken grad prosjektene har hatt fokus på kv inners roller og oppgaver innenfor bruk og forvaltning av utmark generelt og næringsutvikling spesielt. 4. Gi råd om hvordan nye forsknings-, utrednings- og utviklingstiltak bør utformes basert på analysene i pkt 1, 2 og 3.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project