Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedsbaserte sjømatprodukter for hjemmemarkedet: En studie av innovative fiskeforedlingsbedrifter

Awarded: NOK 1.9 mill.

Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap som kan bidra til å klarlegge og synliggjøre hvilke forhold som er kritisk for å lykkes med utvikling av nye høyforedlede sjømatprodukter. Fiskeindustrien er inne i en neg ativ utvikling og nye produkter og markeder synes derfor avgjørende for fremtidig verdiskapning og lønnsomhet. En sentral utfordring for bedriftene er at satsing på ferske høyforedlede produkter innebærer en langt mer markedsorientert tilnærming en hva so m er tilfelle i industrien i dag. I tillegg står bedriftene overfor uforutsigbare variasjoner i tilgangen på villfanget fisk som vanskeliggjør stabile leveranser av ferske høykvalitetsprodukter. Dette indikerer at produktutvikling i fiskeindustrien er "do bbelt" vanskelig. Til tross for dette eksisterer det svært lite forskning på kriterier for vellykket produktutvikling i fiskeindustrien. Dette prosjekter søker særlig å avdekke hvordan foredlingsbedriftene lærer om markedet, hvordan de kommer frem til de beste produktideene, samt hvordan de best kan omsette disse ideene til etterspurte sjømatprodukter med utgangspunkt i usikker råstofftilgang. Kunnskapen som fremkommer vil kunne bidra til å styrke bedriftenes konkurranseposisjon gjennom mer spesialiserte produkter og bedre lønnsomhet.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project