Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utviklingsmodeller for akselrert forretningsutvikling basert på lokasjonsbaserte tjenester (LBS): LBS Innovatorium

Awarded: NOK 1.9 mill.

Prosjektet vil i første omgang involvere mange små bedrifter og gründere innen området LBS-teknologi Midt-Norge. Basert på dagens erfaringer innen utvikling av tjenester / service-produkter vil det i samarbeid med FoU-instutisjoner utvikles et Innovatoriu m som både skal kunne demonstrere teknologier tjenester og stimulere til nye ideer. Innovatoriet skal videre være utprøvingslaboratorie for både prosesser og verktøy for aksellerert innovasjon, og gjennom det kunne utvikle kunnskap om gode modeller. Prosj ektet vil fokusere på utvikling av tjenester / produkter innen 4 sektorer: logistikk/transport, landbruk, sikkerhet/beredskap og kunnskapsstøttesystemer. Gjennom en etablering av selskap skal kompetanse og personell rekruteres inn for å sikre en varig inf rastruktur for LBS innovasjoner. I nær tilknytning til Innovatoriet vil det etableres et nytt konsept for både praktisk utprøving og markedstest av nye tjenester. Mange tjenester vil kreve et større antall testbrukere for både teknisk test, men også som utgangspunkt for markedstest. Den nye modellen vil innvolvere et stort antall studenter og høyskole / universitet. Et viktig element i prosjektet er å utvikle gode relasjoner til internasjonale hardware- / software produsenter. Gjenom et monitoreringsko nsept skal kunnskap om trender og nye teknologier og potensielle tjenester formidles. Innsamlet materiale vil deles på WEB, søkbare kunnskapsdatabaser, Emailtjenester, kollokvier, seminarer mm. Dette skal sikre fokus, interesse og publisitet rundt potensi ale i LBS-markedet og danne grunnlag for at regionen blir en arena og et tyngdepunkt for forretningsutvikling basert på LBS tjenester og produkter. Gjennom å skape et regionalt miljø vil prosjektparnerne possisjonere seg som det ledende og foretrukne mil jø for utvikling og realisering av produkter og tjenester innen LBS i 2008 ved introduksjonen av Galileo.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk