Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Manager:

Project Number:

170074

Application Type:

Project Period:

2005 - 2006

HMN har gjennom flere år investert store beløp i digital røntgen og bredbåndskommunikasjon mellom ulike helseaktører innenfor regionen. Alle de åtte sykehusene i HMN har nå tatt i bruk et felles PACS/RIS-system bygd på en bredbåndsløsning. HMN ønsker nå å starte et prosjekt som skal utnytte eksisterende og utprøvd teknologi innenfor billeddiagnostikk og høyhastighetskommunikasjon til å tilby bedre røntgentjenester enn helseforetaket gjør i dag. Hovedmålet for prosjektet Framtidig røntgen (FRØ) er: Å utnytte eksisterende og utprøvd teknologi innenfor billeddiagnostikk og høyhastighetskommunikasjon til å få en fremtidsrettet, økonomisk og kvalitetsmessig effektiv produksjon og leveranse av røntgentjenestene i HMN. Gjennom endringsprosessen skal det rea liseres økonomiske og kvalitative gevinster. De økonomiske gevinstene vil særlig være knyttet til bedre ressursutnyttelse av ansatte og maskiner på røntgenavdelingene. FRØ er et endringsprosjekt der de største utfordringene kan oppsummeres i to punkt: " Å samle et i utgangspunktet meget stort antall enkeltoppfatninger til et sett formulerte og omforente mål for fremtida " Få forståelse og aksept for de endringene som må skje for at vi skal nå målene " Gjennomføre endringene De tre utfordringene def inerer hver sin fase i prosjektet. I alle fasene av prosjektet er forankring og eierskap kritisk for å nå prosjektets mål. Parallelt med analysearbeidet må det derfor arbeides målbevisst med involvering av alle berørte grupper gjennom hele prosjektperiod en.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project