Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i regionale arbeidsmarkeder?

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Number:

178188

Application Type:

Project Period:

2008 - 2010

Funding received from:

Location:

I dette prosjektet vil vi analysere om innvandrere bidrar til å redusere ubalanser i tilbud- og etterspørsel etter arbeidskraft mellom geografiske regionaer i Norge. Det sentrale utgangspunktet er analyser fra aandre land som tyder på at immigranter er me r geografisk mobile innenfor det nasjonale arbeidsmarekdet enn innfødte. Å være mer mobil innebærer i denne sammenheng at man trenger en mindre premie - i form av bedre arbeidsmarkedsbetingelser - for å flytte fra et område til et annet. Det skal dermed m indre til for at mer mobile individer flytter fra et område med erbaidsløshet til et område med mangel på arbeidskraft. De overordnede spørsmålene i dette prosjektet er om økt innvandring - gjennom denne mekanismen - bidrar å effektivisere fordelingen av produksjonsressurser mellom regionale arbeidsmarkeder i Norge og - i så fall, under hvilke betingelser dette bidrar til å styrke den nasjonale og regionale økonomiske utvikling. Analysene vil bli basert på paneldata som gir informasjon om hele befolkning ens individuelle flyttehistorier, deres utvikling med hensyn til lønns- og sysselsettingsbetingelser samt en rekke demografiske og kompetansemessige bakgrunnsvariabler. Vår metodiske tilnærming er kvantitativ, statistisk analyse og økonometrisk modellerin g av flyttebeslutningen.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon