Back to search

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Validering av nye norske boniteringsmodeller for gran og furu

Awarded: NOK 0.43 mill.

Boniteringsmodeller for skog er en avgjørende del av vekstmodellene og har derfor stor innflytelse på viktige elementer i praktisk skogbruksplanlegging. De eksisterende boniteringsmodellene er basert på permanente prøveflater fra Skogforsk. Fra planleggin gspraksis har det fra tid til annen blitt påpekt at det er avvik mellom observert vekst og eksisterende boniteringsmodeller. I et pågående prosjekt er høydemålinger fra permanente prøveflater av Landsskogtakseringen i perioden 1989 - 2004 sammen med tidss erier fra Skogforsk blitt brukt til å lage nye boniteringsmodeller for de tre viktigste treslagene i Norge. Selv om de nye modellene er utviklet fra et materiale med mange prøveflater og delvis med lange tidsserier er det en nødvendighet å validere mode llene før de kan tas i praktisk bruk. En slik validering må baseres på et uavhengig materiale, det vil si data som ikke er brukt under utvikling av modellene. Et godt alternativ til permanente prøveflater fra langsiktede forsøk og Landsskogtakseringens pr øveflater er å bruke prøvetrær som felles og hvor stammen analyseres for høydevekst. For å validere de nye boniteringsmodellene vil vi samle inn høydevekstdata for gran og furu på Østlandet. I det foreliggende prosjektforslaget tas det sikte på at datama terialet skal representere variasjoner i boniteter (5 forskjellige boniteter) og regioner (3 regioner innenfor Østlandet). Med 5 prøvetrær per treslag, bonitet og region regner en med å sikre representative data. I alt skal dermed 150 stammer analyseres f or høydevekst.

Funding scheme:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project