Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital allemannsrett i Østfold - bredbåndtilbud for alle innbyggere og næringslivet i Østfold

Awarded: NOK 10.3 mill.

Prosjektet skal oppnå full bredbånddekning i Østfold. Søker er Østfold fylkesommune på vegne av kommunene i fylket, med unntak av distriktskommunene Aremark, Marker og Rømskog hvor pågående HØYKOM-støttet infrastrukturutbygging pågår. Det søkes om tilsku dd til etablering av aksessnett i områder uten eksisterende bredbåndtilbud dvs geografiske områder i hele fylket, samt tilhørende transportnett. Det vil benyttes eksterne leverandører til utbygging og drift av løsningene. Prosjektstart er 3.9.2007. Prosj ektet skal utløse nytt bredbåndtilbud til alle potensielle abonnenter som ikke har tilbud i dag. Åpenhet, tilgjengelighet og nøytralitet i forhold til innholdsleverandører, tjenestetilbydere og brukeres mulighet for mangfold i tilbud ivarets i anbudsutlys ingens krav. Fylkeskommunen står for koordinering i prosjektet, samt samordning med øvrig finansiering og utbygging, herunder at de samlede offentlige midlene forvaltes antatt optimalt og i henhold til relevante regelverk. Det er allerede oppnådd god resp ons i forprosjektet fra kommuner, næringsdrivende. Prosjektet har betydning for lokal næringsutvikling i primærnæringene spesielt, men også andre næringer. Prosjektet er forankret i Østfoldrådet og i de enkelte kommuner. Forprosjektet har benyttet Tele plan og HØYVIS for vurdering av optimal teknologisk kostnadseffektiv løsning. Rapportene fra Teleplan er underlagsmateriale i anbudsprosessen.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon