Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Glåmdalen

Awarded: NOK 0.23 mill.

Hedmark fylkeskommune og samarbeidspartnere ønsker ikke å etablere egen tilbyder, eller selskap, som skal levere disse tjenestene. Omsøkt prosjekt må ses i sammenheng med de tre øvrige søknadene fra Hedmark. De fire prosjektene vil samordnes i forhold til følgende forhold o Samarbeide om utarbeidelse av en åpen anbudskonkurranse (omvendt auksjonsprinsipp) mht. valg av utbygger(e) som vil motta engangs investeringsstøtte. 0 Samarbeide om anbudskonkurranse for å velge utbygger(e) som vil få investeringsstø tte. - Søker (Hedmark fylkeskommune med samarbeidspartnere) vil åpne for flere teknologiske løsninger dvs radio, x-dsl, fiber og kabel tv. - Kapasitet skal minimum være som for "husholdningsbredbånd" o Utnytte felles løsninger over kommune- og regiongren ser. o Felles markedsføring mot innbyggerne og næringsliv når utbyggingen starter opp for å bidra til best mulig abonnementstilgang. Søker vil benytte eksterne profesjonelle miljøer mht. kvalitetssikring av anbudsgrunnlag, utarbeidelse av anbudsgrunnlag o g gjennomføring av anbudsrunden. Hedmark fylkeskommune er prosjektansvarlig. Regionrådet vil være styringsgruppe for prosjektet. Kostnadene for prosjektet er på kr. 3 066 000. Utstyr utgjør 74 prosent av total kostnad. Midler fra Høykom er utløsende fo r prosjektet og det er søkt om dekning av 14 prosent av kostnadene. I tillegg kommer 28 prosent fra KRD's øremerkede midler. Prosjektet finansieres forøvrig med 39 prosent egne midler (20 prosent fra fylkeskommunen og 19 prosent fra kommunene). Øvrig forv entes dekket av utbygger.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon