Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskrift for ungdomsforskning

Awarded: NOK 0.50 mill.

Målsettingen er å videreføre Tidsskrift for Ungdomsforskning som en nasjonalt forankret publiseringskanal av forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål. Målgrupper for tidsskriftet er forskere innen feltet og andre brukere av ungdomsforskning. For å nå målgrupper utenfor forskningsmiljøene legges det vekt på at stoffet har en allment tilgjengelig framstillingsform. Dette forhindrer ikke at tidsskriftet legger seg på et høyt faglig nivå, med strenge krav til empiri, analysemetoder og logisk argument asjon. Se forøvrig vedlagte prosjektbeskrivelse.

Activity:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon