Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av miljøvennlig og fremtidsrettet snøsmeltings- og renseanlegg som smelter snø ved hjelp av sjøvann.

Alternative title: null

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Number:

228765

Project Period:

2013 - 2016

Funding received from:

Organisation:

Location:

During the winter season we have tested two methods for automatic removal of gravel from our intake chambers. The first system is based on ejectors and the other one on screws. We have also tested if use of a dissolved air flotation system can improve our rate for cleaning more of the small particles from the melted snow.

Byer og kommuner har i dag et stort problem når det gjelder å fjerne snø fra gatene. Tidligere har lastebiler fraktet snø over lange avstander ut til deponier. Et alternativ har vært å dumpe den forurensede snøen i havet. Dieselbrennere har også blitt bru kt til snøsmelting. Dette innebærer typisk 5,2 tonn CO2 i luften for 500 kubikkmeter smeltet snø. Med bidrag fra SINTEF og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ønsker vi nå forske oss frem til en optimal, miljøvennlig løsning for snøsmelting og rensin g av vann som på sikt skal tilpasses et globalt marked. NCCs miljøregnskap viser at reduksjonen av CO2 som følge av vårt nye snøsmelteanlegget vil kunne tilsvare det årlige utslippet fra 270 personbiler. Løsningen betyr altså renere luft, renere grunnvann og et renere havnebasseng. Vi ønsker blant annet å forske oss fram til de løsninger for utnyttelse av energien i sjøvann, isknusing og rensing av vann som gir optimal miljø- og kostnadseffekt. Prosjektet innebærer også tidkrevende forskningsarbeid kny ttet til miljømålinger. Utviklingen av løsningene innebærer kompleks utvikling og fordrer inngående kunnskap om ny funksjonalitet som ingen foreløpig har etablert viten om. Utviklingen innebærer derfor prøving og feiling og et stort tidsbruk på å teste sa mmensetning av mange forskjellige komponenter og muligheter. En prototype av snøsmelteanlegget ble opprettet våren 2012, som et samarbeidsprosjekt mellom NCC Construction og Oslo kommune. Samarbeidet innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo. Snøen fraktes til NCCs snøsmelteanlegg på en lekter på kaiplass i Oslo havn, hvor snøen renses og smeltes. Det rensede smeltevannet blir så ført ut i Oslofjorden som rent vann. Myndighetene setter imidlertid stadig strengere kra v til utslipp, og vi ønsker derfor å optimalisere vårt renseanlegg slik at det tilfredstiller nåværende og fremtidige krav.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena