Back to search

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES -Comparative studies in Nordic and former East European countries

Awarded: NOK 56,999

Project Number:

238464

Project Period:

2014 - 2014

Organisation:

Partner countries:

Projektet CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES - Comparative studies in Nordic and Former East European countries omfattar förberedelsen i tvistemål från jämförande perspektiv mellan de nordiska och de forna östeuropeiska länderna. En av de st örsta utmaningarna för dagens civilprocessrätt över hela världen är effektivitet och snabbhet. Det räcker inte att göra rättvisa, är det också nödvändigt att göra det i tid. För att uppnå detta mål lagstiftarna tenderar att införa nya rättsliga institutio ner och genomföra övergripande reformer vilka påverkar även rättsväsendets struktur och roll. Ett av de sätt hur rättsliga tvister kan prövas inom rimlig tid är att betona vikten av den förberedande fasen av förfarandet och göra parterna mer aktivt för att lösa tvisten. Lagstiftarna tenderar också att minska arbetsbördan för domstolarna genom att påverka parterna att välja alternativa sätt att lösa tvister (särskilt medling). Denna undersökning syftar till att kasta ljus på två olika europeiska utveck lingstrender på detta område: en av dem är den skandinaviska trenden, den andra är utvecklingen i Baltikum och andra forna östeuropeiska länder.

Funding scheme:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project