Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Resident AUV for overvåkning av anleggsstruktur, fisk og miljøforhold i oppdrettsmerd

Alternative title: Resident AUV for surveillance of structures, fish and production environment in sea based aquaculture farms

Awarded: NOK 0.15 mill.

Safe and efficient operation and management of sea-based aquaculture farms requires an overall and updated information about the marine installations, the state of the fish and the production environment. This information is difficult to achieve, and in many cases not possible, as existing technology and methods have many shortcomings and is demanding in use. Hence, new technology that render possible online reporting of the state in each single sea cage is required for efficient optimization of production and decision-making. The project idea "CageDrone" addresses these requirements using a resident and autonomous vehicle in each cage for surveillance of the cage volume and structures. The concept consists of an AUV (Autonomous Underwater Vehicle), an underwater docking station for battery charging and data transfer and a land based centre for analysis and presentation of the acquired data from the different cages. The CageDrone will be used to collect sensor data from the full cage volume, and main tasks will be inspection of plant structures, monitoring of production environment, fish behaviour and condition. The technology will be relevant for existing open cages, future exposed construction and closed sea based cages. The pre-project will focus on prioritization of relevant application areas, define objectives and research tasks and establish a consortium with the required competence.

For sikker og effektiv drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg er det viktig å skaffe seg helhetlig og oppdatert informasjon om anleggstilstand, fiskens tilstand og produksjonsmiljø. Ved bruk av eksisterende teknologi og metoder er det svært krevende, og i mange tilfeller ikke mulig, å skaffe seg denne informasjonen. Ny teknologi som muliggjør løpende rapportering om tilstanden i hver enkelt merd er derfor nødvendig for å kunne utføre effektiv produksjonsoptimalisering og beslutningsstøtte. Disse behovene adresseres gjennom prosjektideen "MerdDrone" hvor en resident (fast installert) og autonom frittsvømmende farkost i hver merd benyttes til tett overvåkning av sentrale tilstander innenfor merdvolumet. Hovedkomponenten i konseptet er en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) tilknyttet en undervannsdockingstasjon for batterilading og overføring av data, samt et landbasert senter for analyse og presentasjon av innsamlede data fra de ulike merdene. MerdDronen vil kunne benyttes til å innhente sensordata fra hele merdvolumet, og sentrale oppgaver vil være inspeksjon av anleggsstruktur, overvåkning av miljøforhold, fiskens adferd og tilstand. Teknologien vil være relevant for eksisterende åpne merder, fremtidens eksponerte anlegg samt lukkede anlegg i sjø. En MerdDrone, utstyrt med sensorsystemer for å kunne gi objektiv informasjon, og gi oppdretteren en helt nytt verktøy for å kunne følge anleggene og fisken tett for planlegging av vedlikehold og produksjonsoptimalisering. Dette vil bidra til å løse mange av næringens utfordringer knyttet til rømming, lus og parasittkontroll, sykdomsbekjempelse, svinn og fiskevelferd i tillegg til økonomisk gevinst gjennom produksjonsoptimalisering. De mest sentrale utfordringene ved å etablere prosjektet vil være knyttet til prioritering av relevante applikasjonsområder, definere forskningsinnhold og etablere et konsortie som innehar nødvendig kompetanse.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2