Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Auka volum av smakfulle norske plommer

Alternative title: Increased production of Norwegian grown plums

Awarded: NOK 7.0 mill.

The aim of this project was to stimulate to increased production of Norwegian grown plums of high fruit quality focusing on efficient production methods. The overall goal of the project for project owner Ullensvang Fruktlager and coworking fruit packing cooperatives were to improve the management techniques for obtaining large annual yields of high quality fruits and improve the economic results for the fruit growers. The work started in 2017, continued in 2018, 2019, 2020 and 2021. Genotyping and genetic investigations were carried out on plum kernels from the most important plum cultivars (paternity testing). The most successful pollinators were found. The phenology of flowering of commercial plum cultivars at different plum growing regions was monitored for finding good pollinizers overlapping in flowering time. To improve fruit set, cross pollination of different commercial cultivars with pollen from a compatible pollinizer cultivar is a first requirement. Controlled pollination experiments started in 2018 and continued in 2019 to test the efficacy of pollination with pollen from different potential cross pollinizing cultivars. Pollen germination and pollen tube growth were examined. The successful pollinators from paternity testing were used as fathers (pollen suppliers) to the different cultivars being cross pollinated by hand. The pollen grains of the examined plum cultivars were studied using scanning electron microscopy (SEM) and differences between the cultivars were found having large and small pollen grains. Based on the results of the work, it is possible to determine similarities and differences in the morphology of pollen grains, which can later help in the identification of varieties and breeding work. Production systems were monitored of totally 20 plum growers located in East and Western Norway. The work started in 2017 and continued in 2018 and 2019. Economic analysis showed that the cultivar Reeves gave the largest yields. Tree architecture was studied on young plum trees conducting different management techniques building the tree as fast as possible for producing fruit. NIBIO Ullensvang as R&D responsible in cooperation with expertise from University of Belgrade, Serbia, University of Sarajevo, B&H, Njøs Fruit and Berry Centre and Norwegian plum growers were conducting these experiments in order to achieve these goals. Results was continuously reported to the project owners and published domestically and internationally. In total three MSc students from University of Belgrade conducted field studies about pollination and fruit set at Nibio Ullensvang and defended their thesis? in Belgrade during the project period. From the R&D work, eight scientific publications and five popular scientific articles are published in addition to one NIBIO report.

Dette prosjektet hadde som mål å vidareutvikla dyrkingsteknikkar i norsk fruktdyrking som betrar økonomien. Hovudvekta vart lagt på faktorar som påverkar pollinering og fremjar fruktsetjing hjå dei viktigast plommesortane som vert dyrka i Noreg. Ved hjelp av moderne teknikkar som DNA analysar er det påvist aktuelle pollensortar til desse - såkalla farskapstesting. Saman med bruk av tradisjonelle metodar innan planteforedling, er aktuelle pollensortar funne til desse hovudsortane. Ved å kartleggja det noverande dyrkingsopplegget i plomme med verknader på avling og kvalitet, og økonomisk resultat, vart det avdekka viktige faktorar for det økonomiske resultatet. Resultat frå prosjektet gjev grunnlag for at den norske plommeproduksjonen kan aukast. Dei grunnleggjande kunnskapane om pollinering og fruktsetjing hjå Europeiske plommesortar dyrka i Noreg har internasjonal interesse.

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske plommer med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. NIBIO Ullensvang og samarbeidspartnarar i samarbeid med Ullensvang Fruktlager og dei andre fruktpakkeria i Noreg vil forbetra dyrkingsteknikken og dermed betra økonomien til dyrkarane. Plommearealet i Noreg er jamt aukande år for år, og det vert årleg planta plommetre både på Aust- og Vestlandet. Det samla plommearealet i landet var 3177 daa i 2006 og er 4325 daa i 2015. Den norske arealet har auka med 36 % det siste tiåret, men arealproduktiviteten rekna i kg pr. daa er om lag den same. Prosjektet sin overordna mål er å finna fram til prosessar som gir ein berekraftig produksjon med god økonomi for produsentane. Det skal gjennomførast genetisk kartlegging for optimal krysspollinering og undersøkja blomstringstider, pollenkvalitet og frøing hjå ulike plommesortar for å finna optimale pollineringssystem for årviss og god fruktsetjing. Dyrkingssystem hjå produsentar som gjev god produksjonsøkonomi skal kartleggjast og likeins beremåten hjå ulike sortar for å optimalisera treforminga og skjeringa. Det skal gjennomførast feltforsøk over ein periode på fire år, gjera kunnskapen kjend til norske fruktdyrkarar og publisera resultata.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri