Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens vinterseminar 2018: Kjønnsforhandlinger

Awarded: NOK 0.12 mill.

Temaet for seminaret er kjønn og kjønnsforskning i sosiologien, og målsetningen er å problematisere og forklare kjønn som samfunnsfenomen i en norsk og nordisk kontekst. Programmet tilbyr ulike innfallsvinkler til å belyse og forstå kjønn som forskningsområde og perspektiv i sosiologien. Kjønnsperspektiver har alltid vært sentrale innenfor sosiologisk forskning, og kjønn og kjønnede relasjoner har en lang historie som forskningsområde for sosiologer. Vi har invitert fremstående sosiologer fra forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark til å innlede, og inviterer forskere og studenter til deltagelse. På seminarets første dag er temaene «Kjønn, arbeid og utdanning» og «Maskuliniteter». Her er hovedbidraget i programmet et plenumsforedrag som sammenfatter teorier og forskning rundt kjønn og kjønnsforskningen i Norge med et historisk perspektiv, slik at seminardeltagerne får historisk kontekst og oppdatert kunnskap. Deretter presenteres ny forskning fra sentrale forskere i to parallelle sesjoner, der to forskere med tematisk overlapp får mulighet til å presentere sine bidrag til feltet, og diskutere overlapp/motsetninger i forskningen. På dag to av seminaret har programmet tre temaer, «Kjønn og kulturell kapital», «Kjønn og familie i velferdsstaten» og «Kjønn og avvik». Programmet avsluttes med en paneldebatt om likestillingsdebatten i Norge, Sverige og Danmark, der forskere fra hvert land presenterer likestillingsindikatorer og argumenter i ordskiftet. Det er som alltid en ambisjon med seminaret å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon. I dette seminaret blir denne ambisjonen styrket ved å binde innleggene sammen gjennom den avsluttende paneldebatten. Alle innledere og paneldeltagere er fremstående norske sosiologer i akademia og i politikk og samfunnsliv. På seminaret skal Norsk sosiologforenings hederspris deles ut, og beste sosiologiske artikkel i nasjonale og internasjonale tidsskrift i 2017 vil kåres. I tillegg

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam