Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

TravelCompanion

Alternative title: TravelCompanion

Awarded: NOK 0.20 mill.

Over the past few years, there has been an increasing focus on universal design of public transport in Norway. This applies to both entering and exiting vehicles, and physical layout of public transport stops. This project focuses on another area making public transport more accessible to all people. The project will work innovatively with indoor navigation specifically targeting universal design in public transport, in combination with nearby physical areas. Many travelers experience challenges in finding their way around on train stations, bus stations and metro stations. This is especially true for visually impaired, hearing impaired and disabled persons, as well as for those with cognitive challenges. In addition to the general challenges of not finding the right platform or exit, these groups of travelers have specific challenges related to their disability. Inadequate planning for wayfinding make public transport unnecessarily challenging and, in many cases, impossible to use for many persons in these groups. Furthermore, it is challenging to find the way from the public transport vehicle to the desired end destination. These may include hospitals, government agencies, malls, medical offices and the like. The project will demonstrate an innovative universally designed indoor navigation combined with GPS-based outdoor navigation in order to lead public transport travelers from "door-to-door".

De siste årene har det blitt rettet et større fokus mot universell utforming av kollektivtrafikk i Norge. Dette gjelder både med hensyn til av- og påstigning på kjøretøy, og fysisk utforming av holdeplasser. Dette prosjektet fokuserer på et annet område for å gjøre kollektivtrafikk mer tilgjengelig for alle mennesker. Prosjektet vil arbeide innovativt med innendørsnavigasjon sett i lys av universell utforming i kollektivtrafikken, og koblet opp mot nærliggende fysiske områder. For mange reisende er det utfordrende å finne frem på jernbanestasjoner, rutebilstasjoner og T-banestasjoner. Dette gjelder spesielt for syns-, hørsels- og bevegelseshemmede, samt for personer med kognitive utfordringer. I tillegg til de generelle utfordringene med å ikke finne frem til riktig perrong, plattform og utgang, har disse gruppene av reisende spesifikke tilleggsutfordringer relatert til deres funksjonshemming. Mangelfull tilrettelegging for veifinning gjør kollektivreiser unødvendig utfordrende og i mange tilfeller umulig for mange personer i disse gruppene. Videre er det utfordrende å finne frem fra kollektivtransportmiddelet og til ønsket destinasjon. Dette kan være sykehus, offentlig etater, kjøpesentre, legekontor o.l. Prosjektet vil demonstrere en innovativ universelt utformet innendørsnavigasjon koblet opp sammen med GPS basert utendørsnavigasjon, for å kunne lede kollektivreisende fra «dør-til-dør».

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025