Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project "Organic PLUS"?

Alternative title: Eksterne innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Hva kan vi lære av Horizon2020-prosjektet "Organic PLUS"?

Awarded: NOK 0.50 mill.

While consumption of organic food is steadily increasing, the Norwegian production is stagnating. Organic food is certified by EU regulations for organic production. As a non-member country, Norway has only observatory status i COP, the EU committe for organic farming. Norway is represented in COP by the Norwegian Food Safety Authority. The regulations govern the future development of organic farming. Many stakeholders argue that organic production should become more environmentally sound by phasing out certain inputs currently allowed for plant protection, such as copper and mineral oil. Growers of e.g. organic apples, in Norway and elsewhere, commonly apply copper to achieve satisfactory yields. Copper accumulates in soil and is highly toxic to insects and water-living organisms. What happens with the organic apple growing if copper is prohibited? Will many farmers convert to non-organic production? How can growers manage without copper, e.g. in Denmark and the Netherlands where the use of copper is very restricted? Inputs to organic farms from non-organic production is also questioned. Norwegian studies have shown that straw from non-organic farms may be replaced by chopped wood for animal bedding. This may be a strategy to reduce the dependency on non-organic inputs. Scientists and advisors involved in the Horizon 2020-project "Pathways to phase-out contentious inpouts from organic agriculture in Europe (Organic-PLUS)" study the actual use of contentious inputs, search for alternatives and assess their sustainability. Norwegian project partners are NORSØK, SIFO, NLR and Organic Norway. Organic-PLUS is coordinated by Coventry University. RCN may give an additional support to Norwegian participants in H2020 e.g. to increase national dissemination activities and involve more national stakeholders. In this supportive project, NORSØK will cooperate especially with the national advisory board for organic regulations and the agricultural extension service (NLR).

Prosjektet O+FORSTERK_NORSØK er avledet av et Horizon2020-prosjekt, OrganicPLUS (O+, 2018-2022) som skal undersøke hvorvidt, og hvordan, uønskede innsatsfaktorer kan fases ut fra økologisk landbruk. Det gjelder plantevernmidler som svovel, kopper og mineralolje, innsatsfaktorer som konvensjonell husdyrgjødsel, torv, og plast til jorddekke, og innsatsfaktorer i økologisk husdyrhold som antibiotika, antiparasittmidler og syntetiske vitaminer, og konvensjonell halm til strø. O+ har 25 partnere fra 12 land, og ledes av universitetet i Coventry. Fra Norge deltar NORSØK og SIFO (OsloMet). NORSØK leder arbeidspakke 5 (om gjødsel, torv og plast), mens SIFO har en betydelig aktivitet og leder en oppgave i arbeidspakke 2 (effekter av utfasing). EUs regelverk for økologisk produksjon gjelder også i Norge, etter EØS avtalen. En betydelig revisjon er nettopp gjennomført og skal implementeres fra 1.1.2021. Det er stort behov for at norske aktører innen økologisk landbruk, fra produksjon til forvaltning, får bedre kjennskap til detaljene i regelverket og prosessene rundt den jevnlige revideringen av det, samt mer kunnskap om hvordan økologisk produksjon, kontroll og sertifisering gjennomføres i ulike land. Private merkeorganisasjoner som Soil Association i Storbritannia, Bioland i Tyskland og Demeter i flere land har til dels betydelig strengere regler enn EU. Dette kan gi ulike konkurranseeffekter som også norsk produsenter bør kjenne til. Parallelt er det viktig at norske aktører deltar på europeisk nivå for å skape forståelse og interesse for vår situasjon i internasjonale fora. Med dette som bakgrunn vil O+FORSTERK_NORSØK sørge for at prosjektresultater fra O+ kommuniseres,til, og diskuteres grundig med, norske aktører på en mye mer omfattende måte enn det ville vært mulig ut fra den finansielle rammen for O+. Prosjektet vil spesielt styrke kontakten med Norsk landbruksrådgivning og Regelverksutvalget (opprettet av Mattilsynet) gjennom resultatformidling og respons.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram