Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Alternative title: Public Warning System (PWS) - Befolkningsvarslingssystem

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Number:

310176

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Funding received from:

Location:

The activity in the project has been great, especially after the holiday this year. In the first half of the year, we were very hampered by the corona measures that the authorities had implemented. These prevented us from traveling around nationally and internationally to meet potential users of our system who can participate in the further development of the system. We have now succeeded in reaching an agreement with Åknes Tafjord Beredskap IKS. They are responsible for notifying the population in 5 municipalities of Sunnmøre region, where there is a great danger of a mountain section, Åkneset, falling into the fjord. When this happens, it will trigger a tidal wave that can strike 70-80 meters up the sides of the fjord. It can have catastrophic consequences for life and health, as well as material damage. The system that Paneda has under development will be able to notify and assist with the evacuation in seconds after the police start the alert. In this sub-project, Paneda will develop solutions to trigger notification via existing sirens with loudspeakers located in the villages around the fjord, notify large industrial companies located along the fjord, notify Moa shopping center via existing loudspeaker system and information screens, notify hospitals and institutions via welfare technology, notify schools located near the fjord. All this in addition to SMS notification. The sub-project will end with a major exercise in the summer of 2022, with subsequent evaluation.

Visjonen for verdiskaping er å utvikle et nytt sett av produkt og tjenster bygd på eksisterende DAB-nett (digital radio kringkastingsnett) til å varsle og/eller evakuere befolkningen via lyd, lys, bilder, tekst og relestyring når det oppstår hendelser som krever umiddelbar varsling og/eller evakuering av en grupper personer i et definert område. Problemet som skal løses, er å finne en metode med tilhørende produkter og tjenester for å kunne varsle og evakuere befolkning/publikum uansett nasjonalitet ved en rekke ulike hendelser. Det behovet har vi sett mange eksempler på i hendelser både i Norge og internasjonalt i fbm. terrorhandlinger, ekstremvær, miljøkatastrofer og covid19 pandemien. Eksisterende system som bygger på mobilnettet har flere problem. Dels er disse ofte er ute av drift når mobilnettet trengs mest, som f.eks. ved ekstremvær med utfall av strøm til basestasjoner eller ved store folkeansamlinger der mobilnettet blir overbelastet ved at for mange er på nettet samtidig. Et annet hovedproblem er hvordan man når folk som ikke lytter på radio eller ikke har mobiltelefon f.eks. når man er ute på tur uten mobiltelefon eller det kan være deler av den eldre befolkningen som ikke bruker mobiltelefon. Eller når mobilnettet og internett er nede. Et tredje problem er avstand/tid før nødetatene kommer og hvordan man kan evakuere store folkemasser umiddelbart ved en hendelse. Det er politiet som har ansvaret for å iverksette evakuering av folk ved en hendelse. I mange tilfeller rundt om i landet er politiet langt unna skadestedet og det kan ta lang tid før politiet er på plass. Innovasjonsideen er derfor å adressere dette behovet og gjennom et strukturert og systematisk FoU-prosjekt å utvikle et befolkningsvarsling system som oppfyller alle nødvendige krav.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena