Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Flytende vindkraft i samvirke med havbruk til havs

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Number:

323401

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Location:

I forbindelse med eventuell bruk av åpent hav for strømproduksjon fra flytende vindmøller og oppdrett av laks i offshore oppdrettsmerder er det ønskelig for å se om disse industriene kan ha ett samvirke med det formål å redusere miljøavtrykket (CO2 utslipp), redusere kostnader for utbygging og drift og for å bruke havarealene mest mulig effektivt. Dette forprosjektet skal identifisere mulige tekniske og kommersielle kombinasjoner av samvirke mellom flytende havvind og havbruk konsepter til havs. Ulike konsepter for flytende vindmøller, flytende trasnformatorstasjoner og merder for åpent hav vil diskuteres (screening) med hensyn på hvordan de kan samvirke med hverandre, og om flyterne kan ha kombinerte funksjoner (transformatorstasjon og not f.eks). En screening vil gjøres der ulike kombinasjoner av samvirke vil diskuteres og de(n) mest attraktive fra ett kostnadsperspektiv, teknisk perspektiv og miljømesig perspektiv vil anbefales undersøkt og videreutviklet opp til ett investeringsbeslutningsnivå som del av ett hovedprosjekt. Som en del av forprosjektet vil både oppdrettere, vindparkutbyggere og vindparkoperatører involveres med det formål å motta innspill på tekniske løsninger og kost samt for å diskutere en mulig deltakelse i ett hovedprosjekt. Relevante FOU institusjoner/miljøer vil involveres med samme formål, der forprosjektet til slutt har som målsetting å etablere ett prosjektkonsoritum for ett hovedprosjekt der en identifisert samvirkeløsning mellom flytende havvinfd og hav bruk til havs foreslås utviklet. Forprosjektet vil kort diskutere kombinasjoner med andre grønne teknologier som potensielt kan inkluderes på en flyter (i kombinasjon med vind og oppdrett).

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources