Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Huldrefortellinger – et populærvitenskapelig prosjekt som lærer barn om naturmangfold

Awarded: NOK 0.49 mill.

Huldrefortellinger er et populærvitenskapelig prosjekt med barn som målgruppe som skal formidle kunnskap om naturmangfold og konsekvensene ved tap av natur. Vi vil formidle at artene er byggesteinene i økosystemene, og at vi er avhengig av naturmangfoldet. Gjennom å ta vare på natur kan vi løse flere globale utfordringer, herunder klimakrisen. Ved å ta utgangspunkt i spesifikke arter vil vi konkretisere disse store temaene slik at målgruppen kan lære gjennom håndgripelige eksempler. Vi vil kommunisere temaet gjennom fortellinger om arter som er oppkalt etter?huldra. Dette er sjeldne og truede arter med særegne trekk som gjør dem velegnet for formidling til barn. Huldreartenes mystiske egenskaper gir oss anledning til å skape spennende fortellinger i en innpakning som appellerer til barn og unge. I prosjektet samarbeider vi med organisasjonen Miljøagentene som har over 11 000 medlemmer. Gjennom deres kanaler vil vi formidle populærvitenskapelig og forskningsbasert kunnskap (medlemsbladet Miljøagentrapporten, digitale historiefortellinger på nettsidene og filmer på Miljøagentenes Youtube-kanal). Dette er en nyskapende måte å lære barn om natur og naturmangfold på, og gir oss mulighet til å knytte sammen artsmangfold med naturgoder som klimaregulering. Arter utryddes nemlig i et svært høyt tempo verden over, og hovedårsaken er arealbruksendringer. Vi må stanse tap av naturmangfold og restaurere degraderte økosystemer for å sikre fremtidige generasjoner. Også norsk natur er i stor endring, og dette bør i langt større grad kommuniseres også til barn. Gradvise endringer i naturen er ikke alltid lett å fange opp, og hva vi oppfatter som intakt kan endre seg over tid. Det kan føre til at vi i økende grad aksepterer degradert natur som «det vanlige» - et fenomen som kalles «endringsblindhet». Ved å introdusere barn for et rikt naturmangfold kan vi bidra til å øke deres kunnskap om den egentlige referansetilstanden til natur og endringene som skjer rundt dem.

Activity:

KLIMAFORSK-Stort program klima