Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Miljøverdier i mellomrommet – kommunikasjon og formidling av kvaliteter i de "ubrukte" arealene

Awarded: NOK 0.50 mill.

Gjennom prosjektet «Miljøverdier i mellomrommet» ønsker vi å skape oppmerksomhet rundt de naturkvalitetene som finnes i arealene vi har valgt å kalle mellomrommet. Det vi omtaler som mellomrommene er arealer som ofte er små og inneklemt mellom annen arealbruk. Det kan dreie seg om veikanter og andre kantsoner, mindre stykker av tidligere jordbruksareal som ikke drives lenger, eller smale striper med vegetasjon langs gjerder eller mellom jordene. Vi ønsker å øke bevisstheten om disse arealene og deres naturmangfold, et naturmangfold som ofte drukner når oppmerksomheten rettes mot sjeldne eller truede og sårbare arter og arealer. Dette er et naturmangfold som veldig mange mennesker er omgitt av, har glede av og kan kjenne seg igjen i. For mange er dette hverdagslandskapet. Gjennom gjenkjennelige eksempler kan vi formidle kunnskap om betydningen av naturmangfold som berører landbruk, matproduksjon og miljø. Vi vil lage små kartfortellinger som hver omhandler temaer relatert til mellomrommet. En kartfortelling er et visuelt fortellingsverktøy som kan formidle skreddersydde historier satt sammen av tekst, kart, bilder og annet multimedieinnhold.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima