Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

"Likeverdige tjenester" - den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Awarded: NOK 0.17 mill.

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning (SOF) en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal og nordisk kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og representanter fra praksis og brukere som ønsker å bli hørt. Årets konferanse planlegges i Trondheim 20-21 oktober 2022. Tema for konferansen er «Likeverdige tjenester». Dersom likeverdighet skal være et kjennetegn på tjenestetilbudet for framtiden må tjenestene og forsknings- og utdanningssektoren samarbeide om praksisnær forskning og innovasjon med medvirkning fra brukerne. Likeverdige tjenester er et stort og bredt tema og vi har valgt ut tre undertemaer: 1) Psykisk helse Stadig flere har psykiske helseutfordringer og her spør vi hvordan geografi, alder, etnisitet og kjønn har betydning for likeverdige tjenestetilbud. Vi tar også opp tangerende tematikker som ensomhet, selvmord, rus og korona i et likeverdighetsperspektiv. 2) Beredskap og bærekraft Hva er de største bærekraft- og beredskapsutfordringene for likeverdige tjenester? Sentrale stikkord er her utelatt helsehjelp, arbeidsinnvandring, frivillighet, e-helse og samskaping. 3) Digitalt utenforskap Bruk av ny teknologi kan øke likeverdigheten i tjenestetilbudet, men gir også nye utfordringer og det er stort behov for mer kunnskap om begrensninger og muligheter knyttet til eksempelvis alder, utdanning, kjønn og ensomhet. Koronasituasjonen vil også ha aktualitet ved at den medførte ny og økt bruk av teknologi og digitale løsninger, vi setter søkelys på hva vi har lært av dette. Innlegg i plenum, paneldebatt, parallelle sesjoner samt «sprintpresentasjoner» med kommunale innovasjonsprosjekter vil være sentrale aktiviteter for å formidle FoU-prosjekter og resultater under konferansen.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering