Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing ship emissions by hull performance sensing during transit

Alternative title: Redusere utslipp fra skip med skrogytelsesmåling ved overfart

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

336955

Project Period:

2023 - 2025

Organisation:

Location:

Maintenance of the surfaces of a hull is important to the operating economy of a ship. Today, such assessments are made by divers or ROV pilots. The assessments are highly subjective and approximate. There is no data collection beyond images and video. It is therefore not automated data processing either. Therefore, ship operators today use changes in total consumption as an indication of fouling on the hull. However, changes in the total consumption are a collective item that includes growth on the hull, growth or damage to the propeller, bottom paint damage, hull damage, engine condition and fuel measurement errors. The desired information is masked by weather, load, load distribution, current, temperature, varying ship speed, type of fuel and much more. The project will use sensors to collect data on the surface of the hull while the ship is in normal operation and use this to create useful information for the ship operator.

Vedlikehold av overflatene av et skrog er viktig for driftsøkonomien til et skip. I dag gjøres slike vurderinger av dykkere eller ROV piloter. Vurderingene er svært subjektive og omtrentlige. Det er ingen datainnsamling ut over bilder og video. Det er derfor heller ikke automatisert databehandling. Derfor bruker skipsoperatørene i dag endringer i totalforbruket som indikasjon på groe på skroget. Endringer i totalforbruket er imidlertid en samlepost som inkluderer groe på skrog, groe eller skade på propell, bunnmalingsskader, skrogskader, motortilstand og målefeil av drivstoff. Den ønskede informasjonen maskeres av vær, last, lastfordeling, strøm, temperatur, varierende skipshastighet, type drivstoff og mye annet. Prosjektet skal ved hjelp av sensorer samle inn data om skrogets overflate mens skipet er i alminnelig drift. Dataene skal analyseres i et dataprogram og gi beslutningsgrunnlag for skipsoperatøren for slike emner som: hvordan og hvor ofte skrogrens skal gjøres, om skroget bør sandblåses ved neste besøk i tørrdokk. Det vil også gjøre skipets mannskap og eier bedre i stand til å vurdere andre drivstoffbesparende tiltak fordi mye av usikkerheten med groe kan elimineres. Forstudier for å redusere gjennomføringsrisiko er gjort, men prosjektet er ikke igangsatt.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2