Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Neste generasjon overvåkning og kontroll i distribusjonsnettet

Alternative title: Next generation monitoring and control systems for ditribution grids

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Number:

340958

Application Type:

Project Period:

2023 - 2025

Funding received from:

Location:

NextGrid was initiated by FME CINELDI, the Norwegian Smartgrid Center and SINTEF Energi to accelerate the development of next generation monitoring and control of the distribution grid. To fight the climate challenges, we see a rapid electrification of society. Accelerating digitization is crucial to have capacity in the grid for new sectors, e.g transport and industry, and to integrate more renewable energy resources. The technologies required to operate smart grids are largely in place. Sensor technologies have never been so affordable, ubiquitous and easy to install. There are smart monitoring systems for individual power system components. Operational measures such as activation of flexibility and the use of battery storage systems have been demonstrated and verified in the distribution grid. However, the uptake and large-scale use of these solutions have been slow, due to the lack of tools needed in the distribution grid operation centers and in the interaction between systems. Therefore, NextGrid brings together sensor technology developers, component manufacturers, software-, market platform- and data solution providers, grid companies and researchers to enable large-scale advanced grid operation with flexibility resources in the distribution grid. The partners will develop comprehensive solutions for the future operation of distribution grids, involving full utilization of new sensor data, active measures in the grid, and available flexibility for grid customers. Thermal monitoring systems, new operational planning tools and data integration systems will be developed. The project verifies the new innovations by carrying out demonstration activities at Utsira catapult center and the National Smart Grid Laboratory. The solutions are fundamental to realize the goals of the green transition in Norway and globally. The project will contribute to increasing the utilization of the grid, and thereby facilitate faster electrification and more power production

NextGrid ble initiert av FME CINELDI, Smartgridsenteret og SINTEF Energi for å akselerere utviklingen av neste generasjons overvåkining og kontroll av distribusjonsnettet. Den dystre bakgrunnen er FNs IPCC rapport som sier at klimaendringene akselerer og at menneskeskapte klimagasser er den viktigste årsaken. I ETIP SNETs Vision 2050-rapport er elektrifiseringen av Europas energisystemer ryggraden i fremtidens dekarboniserte samfunn og markeder. Å akselerere digitaliseringen av det elektriske nettet er derfor avgjørende både for elektrifisering av andre sektorer, som transport og industri, og for å integrere mer fornybare energiressurser. Energi21 peker på at det er behov for å ta i bruk nye digitale teknologier, og spesielt på behovet for tettere samhandling mellom nettselskaper og økt digital samhandling . Teknologiene som kreves for drift av smarte nett er i stor grad på plass. Sensorteknologier har aldri vært så rimelige, allestedsnærværende og enkle å installere. Det finnes smarte overvåkingssystemer for individuelle kraftsystemkomponenter. Driftstiltak som aktiveringer av fleksibilitet og bruk av batterilagringssystemer er demonstrert og verifisert i distribusjonsnettet. Imidlertid har innføringen og skaleringen av disse løsningene vært treg, på grunn av mangelen på viktige verktøy som trengs i driftssentralene for distribusjonsnettet og i samhandlingen mellom ulike systemer. NextGrid-prosjektet samler derfor et konsortium av sensorteknologiutviklere, komponentprodusenter, programvare-, markedsplattform- og dataløsningsleverandører, nettselskaper og forskere for å muliggjøre storskala avansert nettdrift med fleksibilitetsressurser i distribusjonsnettet. Det skal utvikles termiske overvåkingssystemer, nye driftsplanleggingsverktøy og dataintegrasjonssystemer. Prosjektet verifiserer de nye innovasjonene ved å gjennomføre demonstrasjonsaktiviteter, bruke Utsira katapultsenter og National Smart Grid Laboratory.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources