0 projects

INFRA-Infrastrukturtiltak

Støtte til strategiworkshop Instituttsektor 2025

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Visualisering av dagens basisbevilgning for forskningsinstitutter

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Kartlegging av selskaps- og eierstrukturer og transaksjoner i instituttsektoren og blant kommersialiseringsaktører

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

FoU for fjellregionen - Bioforsk avdeling Løken

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

INFRA-Infrastrukturtiltak

OECD studie om instiuttsektoren i Norge

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gave ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS 10-års jubileum

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2009-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

INFRA-Infrastrukturtiltak

Pilotprosjekt FFA Forskningsinstituttenes Fellesarena

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Driftstilskudd ved etableringen av Nofima AS

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INFRA-Infrastrukturtiltak

Internasjonal workshop om teknologiske forskningsinstitutters rolle i innovasjonssystemet 14.-15. juni

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gave til Norconserv AS ved 75-årsjubileet - Forskere i utlandet

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2006-2007

Location: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gave til Norsk institutt for skog og landskap ved etableringen - Utenlandsstipend.

Gavestipend ved etableringen. Stipendet skal brukes til å dekke utgifter for en eller flere av instituttets forskere som i faglig sammenheng vil besøke et utenlandsk forskningsmiljø.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

INFRA-Infrastrukturtiltak

Husleiekompensasjon NIBIO

...

Awarded: NOK 162.8 mill.

Project Period: 2006-2023

Location: Viken

INFRA-Infrastrukturtiltak

Støtte i samband med overføring av NBIs samfunnsvitenskaplege boligforsking til NIBR

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av Norut Finnmark og NIBR Alta - samfinansiering av prosj.nr. 169008/V10

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INFRA-Infrastrukturtiltak

Felles FoU-selskap mellom UiS og RF

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Samordningsprosess Byggforsk og SINTEF

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

INFRA-Infrastrukturtiltak

Databasert styringsverktøy - LIMS

Bevilgningen på 4,5 mill. kroner til LIMS ved NIFES er gitt som særskilte ettårige midler over kap. 285 post 52 i St. prp. nr. 1 (2003-2004) fra UFD. NIFES har som målsetting å få innført LIMS system på alle laboratoriene, inkludert alle forskningsprosjek ter. Hovedhensikten med systemet er å sør...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Marinlaboratorium i Ny-Ålesund

Bevilgningen på 10 mill. kroner til bygging av marinlaboratorium ved Kings Bay AS i Ny-Ålesund er gitt som særskilte ettårige midler over kap. 285 post 52 i St. prp. nr. 1 (2003-2004) fra UFD. Kings Bay har siden 1996 arbeidet med realisering av et mar inlaboratorium i Ny- Ålesund. Her vil van...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Svalbard

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Investeringsstøtte Akvaforsk (Tilbakekjøp anlegg Averøy, og investeringer Sunndalsøra)

...

Awarded: NOK 23.8 mill.

Project Period: 1997-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku