Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Utvikling av forskningsgruppe til senter for anvendt etikk

Awarded: NOK 0.21 mill.

Prosjektet tar sikte på å utvikle Forskningsgruppen Forum for etikk og livssyn til Senter for anvendt etikk ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Prosjektet omfatter utvklingsarbeid av undervisningsmateriale og -innhold spesielt tilpasset profesjonsstudiene ved HiL (og profesjonsstudier generelt). Prosjektet vil: <h>- gjennom en spørreundersøkelse rettet mot relativt ferske kandidater fra høgskolens ulike profesjonsrettede studier utforme en "case"- katalog over etiske problemstillinger og -situasjoner, < h>- utvikle innhold til undervisningsmateriale (for lærebøker og IKT-basert undervisning) som knytter undervisningen av ulike etiske tilnærminger og teorier tett opp til metoder for å systematisere etisk argumentasjon, <h>- tilrettelegge innholdet for un dervisning basert på vesentlige innslag av IKT, <h>- evaluere forbedringer i studentenes ferdigheter i praktisk og etisk argumentasjon og <h>- med dette danne grunnlaget for å etablere Senter for anvendt etikk ved HiL som ansvarlig for utforming og gjen nomføring av etikkundervisning ved de ulike profesjonsstudinene og andre aktuelle studier ved høgskolen. Undervisningsinnholdet vil ligge til rette for tilbud om programvare- og nettbaserte etter- og videreutdanning i etikk. Prosjektet er et forkningspro sjekt idet andre punktet overfor krever at vesentlig trekk ved sentrale etiske teorier og "posisjoner" artikuleres gjennom deres respektive konsekvenser for strukturen i etisk argumentasjon, tett knyttet opp til konkrete eksempel.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project