Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Innvandring, kvalifisering og et inkluderende arbeidsliv

Awarded: NOK 2.5 mill.

Forskning om minoriteter på det norske arbeidsmarkedet peker på to hovedutfordringer: 1) Personer med minoritetsbakgrunn må tilføres nødvendig kompetanse for å bli etterspurt, og 2) Arbeidsgivere må få kunnskap og erfaringer som reduserer den usikkerhet de opplever ved å skulle ansette personer med minoritetsbakgrunn. Spriket mellom sjenerøse offentlige bevilgninger til integreringstiltak og den begrensede måloppnåelsen har etter hvert ført til et kritisk fokus på innholdet i kvalifiseringsarbeidet, både fra forskerhold 1) og på politisk nivå 2). Både forskningsresultater og politikkutforming peker i retning av en mer yrkesrettet, intensiv og individuelt tilpasset kvalifisering, der bedriftsintern kvalifisering spiller en klart sterkere rolle enn før. De tte leder forskningen i retning av å identifisere sammenhenger mellom offentlig politikk (makronivå) og beslutninger om deltakelse i kvalifisering, hos henholdsvis bedrifter og innvandrere (mikronivå). Fafo vil bruke denne SIP'en til å opparbeide systemat isk kunnskap om denne sammenhengen mellom makrotiltak og mikrobeslutninger. Kunnskapen skal igjen kontrasteres med internasjonal forskning på temaet. Denne kunnskapen vil sette Fafo i stand til å heve kvaliteten på framtidig forskning, skaffe oss en bedre vitenskapelig plattform for forskning på en sentral endringsprosess i norsk arbeidsliv og være et viktig bidrag i Fafo's satsing på temaområdet inkluderende arbeidsliv. 1) Djuve og Hagen (1995): Skaff meg en jobb. Fafo-rapport 184. Oslo: Forskningsstift elsen Fafo, Djuve og Pettersen, 1997: Virker tvang. Fafo-rapport. 2) St.meld 17 2000-2001.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project