Back to search

RISIT-Transportsikkerhet

Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking av transportmidler

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Number:

157339

Application Type:

Project Period:

2003 - 2007

Funding received from:

Location:

Prosjektet tar sikte på å utvikle et generisk analyseverktøy for potensielt ulykkesgenererende feilhandlinger blant førere og operatører av transportmidler, samt bakenforliggende faktorer som påvirker sannsynligheten for slike feilhandlinger. Det teoretis ke og empiriske grunnlaget er forskning på feilhandlinger og sikkerhet i vegtrafikk, analyser av menneskelig pålitelighet i industrielt overvåkings- og kontrollromsarbeid, generelle modeller for menneskelig informasjonsbearbeiding med utgangspunkt i kogni tiv psykologi, samt organisasjonsteoretisk kunnskap. Et foreløpig klassifiseringssystem utarbeidet på grunnlag av tidligere kunnskap innenfor de nevnte områdene vil bli revidert på grunnlag av utprøving i løpet av prosjektperioden. Case-studier av feilha ndlinger og risiko vil bli gjennomført blant bilførere, lokomotivførere, mannskap på hurtigbåter og operatører i trafikkovervåkingssentraler. Betydningen av sikkerhetsmotivasjon, arbeidsvilkår og andre bakenforliggende faktorer for sikkerheten i profesjon ell transport vil dessuten bli evaluert gjennom case-studier av bedrifter med ulik sikkerhetsfilosofi og sikkerhetskultur, og gjennom sammenligning mellom ulike land. Kunnskapen fra prosjektet vil bli sammenfattet med vekt på praktiske implikasjoner for s ikkerhetsstyring innen og på tvers av transportgrenene.

Funding scheme:

RISIT-Transportsikkerhet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project