Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sametinget som likestillingspolitisk arena.

Awarded: NOK 0.84 mill.

Prosjektet skal analysere betingelser for i hvilken grad Sametinget som politisk organ er en arena for artikulering av likestilling i det samiske samfunn. Dette skal gjøres gjennom å se på hvordan strukturelle betingelser og trekk ved de politiske aktøren e påvirker den politiske saksbehandlingen med hensyn til kjønnsaspekter. Prosjektet vil rette seg mot generelle politikkfelt og forutsette at de fleste politikkfelt har rom for likestillingspolitikk, og vil ikke kun rettes seg mot spesifikke likestillings tiltak som tar sikte på å jevne ut kjønnsforskjeller. Prosjektet har som utgangspunkt at både kvinnelige og mannlige representanter har ansvar for integrering av kjønn og likestilling i politikken. Formelle reguleringer av den politiske virksomheten legge r rammer for utøvelse av politikk . I hvilken grad disse rammene har tatt hensyn til kjønn som en relevant politisk variabel vil gi indikasjon på i hvilken grad kjønnsaspekter ivaretas i vedtak. Samtidig antas det at trekk ved de politiske aktørene, som k jønn, alder, oppvekststed, osv, har betydning. Også tilhørighet til posisjonsgruppering eller opposisjonsgruppering, kunnskapsnivå og politiske preferanser, kan ha betydning . Prosjektet vil både ha relevans for å forstå betingelser for integrering av kjø nnsperspektiver i generell politisk saksbehandling og hvilke mekanismer i Sametinget som er virksomme når ulike samfiumsfelt blir gjort relevant.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project