Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra seidefigur til samisk samtidsskulptur. En undersøkelse av samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. (stud.stip)

Awarded: NOK 0.17 mill.

Prosjektet FRA SEIDEFIGUR TIL SAMISK SAMTIDSSKULPTUR tar sikte på å undersøke samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. Det har skjedd mye spennende de siste tiårene, men det har vist seg problematisk å behandle verkene ut over deres etniske kulturbakgru nn . Med utgangspunkt i analyser og tolkninger av utvalgte verk, vil målet om en mer nyansert tilnærming forfølges på bakgrunn av kunstvitenskapelig, -sosiologisk og antropologisk teori og metode.Kunstens betydning for det samiske samfunnets identitet og nasjonsbyggingsprosess er uomtvistelig, men den rommer også andre interessante aspekter som vil bli behandlet her.Spørsmålet om den samiske kunstens autonomi i det hjemlige og internajsonale kunstfeltet, er av betydning for forståelsen av så vel tidligere verk, som deres rolle og yttrykk i dag. Respekten for den samiske historie og kultur må være grunnleggende, men også åpne for en kvalitativ kunstdebatt. Prosjektet ønsker i tillegg til en metodisk og kunstsosiologisk undersøkelse, også å diskutere samisk skulptur i lys av globaliseringstematikk og post-kolonialistisk teori. Målet om å beskrive samtidsposisjoneringen vil slik nås ved analyse og tolkning av verk, samt diskusjoner rundt tolkningsaspekter, autonomi og posisjoneringen i en multikulturell kuns tverden.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project