Back to search

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Effekter av klimaendring på overvintringen av flerårige fôrvekster og høsthvete, og på plantesjukdommer og ugrasvekst og kontroll av disse,

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Number:

158934

Application Type:

Project Period:

2004 - 2009

Location:

Klimaendringsscenariene for Norge varsler et mer variabelt vinterklima med hyppige variasjoner mellom frost og mildvær, mer nedbør som regn, mer isdekke, mer vass-sjuk jord og mindre snødekke. Spørsmålet hvordan disse endringene vil påvirke overvintringen av fôrgras og høsthvete, plantesjukdommer og ugras vil bli fokusert gjennom en kombinasjon av forsøk og simuleringsmodeller. Modeller vil bli utviklet ved å bruke kalibrerte data fra nøye planlagte forsøk i omfattende simuleringsstudier av effekter av forventede klimaendringer på viktige vekstparametrer. Hovedvekt vil bli lagt på å estimere graden av vinterherdighet og overvint ringsevne, på utviklingen av ugras og sjukdommer, og på behovet for plantevernstiltak i fôrgras og høsthvete. Dette vil redusere usikkerheten med hensyn til konsekvensene av vinterklimaendringer på viktige jordbruksvekster i Norge, og bidra til å utvikle tiltak for å unngå redusere faren for negative effekter av klimaendring. Prosjektet vil utfylle pågående modelleringsarbeid og bidra til å forme en plattform for en videre utvikling av dynamiske simuleringsmodeller for klimaeffekter på jordbruksvekster.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet