Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

159572

Application Type:

Project Period:

2004 - 2010

Partner countries:

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres for akrylamid gjennom maten og hvilke eksponeringsnivåer som representerer en trussel mot helsen. Prosjektet består av 3 deler (A - Analyse av akrylamid og dens metabolitter, B - Studier av muligheter for tarmkreft , og C - Virkning på reproduksjon og avkom). Delene A og B ble finansiert under programmet Bioproduksjon og foredling (Prosjektnummer 154449/130) i 2002. Tilsagnet åpner for søknad også om Del C.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land