Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tekster i bevegelse: En studie av fransk samtidsprosa fra 1980-2002 (Quignard, Chevillard, Gailly)

Awarded: NOK 2.2 mill.

Prosjektets formål er generelt å gi større innsikt i særlig forhold knyttet til analyse av samtidslitteratur. Prosjektet søker spesielt å klargjøre forskerens posisjon i arbeidet med tekster hvis særtrekk er å være i kontinuerlig bevegelse, og vil argumen tere for en litteratur tilnærming mer enn noensinne tuftet på et nært samspill mellom konseptualisering/klassifisering på den ene siden, og en konkret tekstanalyse på den annen. Prosjektet vil representere et betydelig bidrag til forskning omkring moderne litteratur på Klassisk og romansk institutt ved UiO: 1) fordi det utbygger allerede eksisterende kompetanse gjennom studiet av et nytt forskningsfelt; 2) fordi det bidrar til økt kunnskap og forståelse omkring dette nye feltet gjennom kritikk og suppleri ng av eksisterende forskningsresultater. Prosjektet vil dessuten representere 3) et vesentlig bidrag til UiOs nåværende studier omkring samtidslitteratur generelt. Prosjektet vil stimulere til forskningsutveksling rundt samtidslitterat

Activity:

HUM-Fagkomiteen for humaniora