Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Intergenerasjonell språkoverføring av de samiske språk og rammebetingelsene for ei slik overføring

Awarded: NOK 0.40 mill.

Første del av prosjektet er en undersøkelse av den intergenerasjonelle overføringen av samiske språk, og en gjennomgang av hvordan faglitteraturen vektlegger betydningen av intergenerasjonell språkoverføring og forskjellige vitaliseringstiltak. Prosjektet samler inn, systematiserer og analyserer tilgjengelig materiale om den samiskspråklige befolkningens demografi, institusjonaliserte språktiltak og språkets offisielle status i henhold til lovverket. En vil undersøke om språkoverføringen har stoppet opp e n periode for så å komme i gang når språket får status og/eller språktiltak blir satt i verk? Noen områder med forskjellig utvikling velges ut for casestudie. Andre del av prosjektet består av seminaret "Intergenerasjonell språkoverføring av samiske språ k: Mot en metode for overvåkning av den samiske språksituasjon". Forskere, studenter og språkarbeidere inviteres til Samisk høgskole for å sammenfatte erfaringer og prøve å jobbe fram et teorigrunnlag for hvordan man kan kartlegge den eksakte språksituasj on for forskjellige samiske områder og språk. En vil også evaluere resultatet av gjennomførte språktiltak for å kunne komme med anbefalinger om hva som virker.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project