Back to search

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Videreføring av "Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av WTO-forhandlingene - implementering av en eventuell avtale.

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Number:

164072

Application Type:

Project Period:

2004 - 2007

Organisation:

Location:

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starteT opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen var at forhandlingene skulle vært avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betydning for ramme betingelsene for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i tiden som kommer. Forhandlingene er forsinket. Det er nå pause i forhandlingene etter møtet i Cancun. Den regner med at forhandlingene gjenopptas i slutten av 2004. Det foreligger et utkast ti l sluttprotokoll på landbruksområdet. Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe ble etablert i 1998. Gruppen består av representanter fra Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL), Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF), TINE Norske Meierier, Norske Potetindustrier og Norsk Nærings- og Nytelsesm iddelarbeiderforbund (NNN). Som et ledd i industriens forberedelser til den kommende forhandlingsrunden, har gruppen tatt initiativ til å gjennomføre et prosjekt hvor næringsmiddelindustriens rammebetingelser er satt i fokus. I dette prosjektet ønsker nær ingsmiddelindustriens WTO-gruppe å videreføre sitt arbeid. Vi viser til at det foreligger utkast til sluttprotokoll innen landbruksområdet. Sluttprotokollen innebærer en dramatisk endring i forhold til den norske utgangsposisjonen, dersom den blir vedtatt . Fase I gjelder konsekvensberegninger knyttet til sluttfasen av WTO-forhandlingene. Fase II omfatter konsekvenser av ulike alternative modeller for implementering av forhandlingsresultatet i Norge. Prosjektets varighet er 2004-2006.

Funding scheme:

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project