Back to search

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Markedsadgang for norsk sjømat; betydning av handelspolitiske virkemidler i mellomstatlig konflikt og samarbeid, dr.gr.stip

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

167320

Application Type:

Project Period:

2005 - 2009

Location:

Søknaden omfatter et doktorgradsprosjekt innen statsvitenskap hvor problemstillingene er knyttet til: Hvilken betydning har såkalt ikke-tariffære handelshindringer for markedsadgangen for sjømat, og hvordan kan handelspolitisk samarbeid og virkemidler kn yttet til handelsforenkling fremme handel og bedre markedsadgangen for sjømatnæringen? Hvilke faktorer kan bidra til å forklare utfallet av handelspolitiske konflikter på det ikke-tariffære området og hvilke faktorer har betydning ved etableringen av h andelspolitisk samarbeid og forenkling knyttet til sjømatområdet? Hvilken betydning og effekter har de institusjonelle rammebetingelsene i WTO på reguleringen av markedsadgangen for sjømat? I første del av prosjektet vil det foretas en analyse av releva nte WTO-avtaler og utvalgte case knyttet til betydningen av anti-dumping, utjevningsavgifter og safeguards og for tekniske handelshindringer på sjømatområdet. I andre del av prosjektet foretas en sammenligning av institusjonelle rammebetingelser for hande len med sjømat for Norge og Chile, og til sist vurderes betydningen av handelsforenklende tiltak som harmonisering og avtaler om ekvivalens og gjensidig godkjenning som strategier for å bedre markedsadgang for sjømat. Teoretisk vil analysen kombinere en i nstitusjonell governance-tilnærming med forhandlingsteori (”two-level games”).

Funding scheme:

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project