Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY infrastrukturmidler 2005

Awarded: NOK 0.17 mill.

FORNY infrastrukturmidler skal benyttes til å få fram en vellykket kommersialisering annet hvert år. Prosjektet vil sette i verk følgende tiltak: 1. Systematisk idestimulering ved å gjennomgå alle løpende prosjekt med hensyn til kommersialiseringsideer. 2 . Holdningsendring og kulturbygging for fremme av kommersialisering ved å motivere forskerne og gi opplæring om forretningsutvikling, økonomi, innovasjon m.m. 3. Nettverksarbeid mot næringsliv, andre FoU-miljøer og det regionale innovasjonssystemet. For å oppnå en kommersialisering annet hver år, har vi satt som delmål å produsere fire til seks lovende idéer hvert år. Dette kan igjen deles inn i en rekke under-delmål: - Samtlige prosjekter skal gjennomgås med hensyn til kommersialiseringsidèer - Rutiner for samordning av FORNY-aktivitet etableres med Norut-Gruppen. - 2 seminarer med Norinnova KE skal gjennomføres. - 2 interne seminar med inviterte bidragsytere fra forretningsutvikling, venture, økonomi og innovasjon skal gjennomføres - Være involvert i m inst ett regionalt nettverksprosjekt til enhver tid. - Opprettholde og styrke vår næringslivskontakt gjennom deltakelse i næringslivsfora. - Opprettholde og styrke et godt tverrfaglig nettverk med Norut-Gruppen, Universitetet, Nasjonalt senter for telem edisin, Telenor FoU og innovasjonsmiljøene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. - Gjennomføre kontaktmøter og markedsføre FORNY overfor Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project