Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

INNOGAS FORUM - Konkurransedyktig småskala LNG

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

174165

Application Type:

Project Period:

2006 - 2007

Organisation:

INNOGAS FORUM er en videreføring av INNOGAS prosjektet som ble gjennomført i 2003-2005. Det er utviklet kunnskap og produkter i denne perioden som har hatt betydning for industriaktørene. Flere av analyseverktøyene er allerede i bruk i bedriftene. Videre er kompetansen i INNOGAS prosjektet brukt i internasjonal forretningsutvikling. INNOGAS prosjektet engasjerte seg også med sin kompetanse i CRUISE-initiativet mot EU?s 6. rammeprogram. INNOGAS har også lagt grunnlaget for et nytt norsk firma, Scandinavi an Gas Logistics AS, som har som forretningsidé å utvikle og tilby modulsystemer for transport, lagring og regassifisering av LNG. Industriaktørene i INNOGAS er enige om å videreføre prosjektet for å sikre videre kompetanse- og teknologiutvikling for å øke konkurranseevnen i småskala LNG verdikjeden. INNOGAS FORUM prosjektet skal organiseres som en overbygning, et forum, for småskala LNG verdikjeden. Delprosjektene blir delvis selvstendige resultatenheter, med egne arbeidspakker og aktiviteter. Bransj en ser seg tjent med et teknologisk samarbeidsorgan for dialog slik at INNOGAS FORUM blir en samlende og gjennomgående kompetanseutvikler i Norge de neste årene. Erfaringer med CRUISE initiativet og interessen for småskala LNG internasjonalt (ref TEKNA konferansen ?Small scale LNG in Europe? i september i Oslo med 121 deltagere fra 18 deltagerland), viser at potensialet for norsk småskala LNG kompetanse og teknologi er betydelig. Industripartnerne i samarbeidsforumet vil oppnå større tyngde internasjona lt ved innsalg av norsk småskala LNG kompetanse og teknologi.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project