Back to search

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

Awarded: NOK 15.3 mill.

To paradoks preger samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. For det første, her finnes noen av de mest moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav utdanningsgrad. For det andre er det rekordlav arbeidsledighet i fylket, men ungdommen flytter i økende grad. Kampen om kvalifisert arbeidskraft vil derfor være en av de største utfordringene Møre og Romsdal står overfor de nærmeste årene, og kompetanseheving - både gjennom å beholde og videreutvikle arbeidskraften so m allerede finnes i regionen og gjennom å trekke kvalifiserte folk inn til regionen - er et overordnet mål for det regionale RUP-partnerskapet. VRI-satsingen i Møre og Romsdal skal være ett av virkemidlene for å nå dette målet, ved at ledende næringer og FoU-miljøer i fylket finner sammen i aktiviteter som bidrar til at flere bedrifter satser på næringsrettet FoU. På den måten vil fortsatt vekst i næringene kunne sikres, FoU-miljøene styrkes, internasjonale nettverk bli etablert og bostedsattraktiviteten økes. Satsingen har bred regional tilslutning og er godt forankret i aktørenes strategier for fremtidige aktiviteter og etablerte tilgrensende prosjekter, noe som bidrar til optimisme og realisme med hensyn til å nå både kortsiktige og langsiktige mål.

Funding scheme:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon