Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Feedserver - Fôringsteknologi for torsk i stor merd med fokus på svømmeblæreproblematikk

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

187305

Project Period:

2008 - 2011

_Bakgrunnen_ for prosjektet ligger i hvordan torsk som art skiller seg fysiologisk fra laks og hva slags føringer dette legger for teknologien som kan nyttes i oppdrett. En av disse artsforskjellene er knyttet til svømmeblæren, som er åpen hos laks og luk ket hos torsk. Den lukkede svømmeblæren begrenser torskens muligheter for raske vertikalvandringer, spesielt fra dypet og oppover i vannsøylen. Teknologi som er utviklet for lakseoppdrett egner seg dermed ikke alltid for bruk i torskeoppdrett. Særlig inne nfor fôringsteknologi er det behov for mer artstilpassede løsninger, da torsken ikke kan nyttiggjøre seg overflatefôring på en effeltivt hvis den står særlig dypere enn ti meter. Fjord Marin Cod (FMC) har tatt initiativet til dette prosjektet, med den _mo tivasjonen_ at de ser behovet for nye teknologiske løsninger for å effektivisere sin virksomhet med oppdrett av torsk. FMC forsøker å oppskalere til større merder, men torskens svømmeblærefunksjon gjør det nødvendig å begrense merddypet for god effekt av overflatefôring med eksisterende teknologi. Dagens utstyr for undervannsfôring anser selskapet som utilstrekkelig når det gjelder kontroll, driftsikkerhet og brukervennlighet. _Løsningen_ på utfordringen er å etablere et nytt prinsipp for utfôring under v ann. Prosjektkonsortiet bak denne søknaden har tatt seg ut et mål i å utvikle et fôringssystem med aktive utfôringspunkt, som styres slik at fôret kan leveres dit i merden det vil gjøre best nytte for seg. Dette skal oppnås med avansert regulering, basert på målinger og modellberegninger av miljøet i merden og biomassens fordeling. Fôret skal fordeles slik at fisken ikke trenger å anstrenge seg for å få tak i det og det skal legge forholdene tilrette for at fisken kan stå fordelt i merden der den til enhv er tid finner de beste miljøforholdene.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst