Back to search

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian research school in climate dynamics

Awarded: NOK 23.9 mill.

ResClim populærvitenskapelig sammendrag Den Nasjonale Forskerskolen i Klimadynamikk (ResClim) har i perioden 2009 til 2017 tilbyd kurs og aktiviteter for PhD studenter og deres veiledere for å øke kvaliteten på norsk klimaforskning. Vårt mål har vært å fostre en ny generasjon klimaforskere som er utstyrt med dybdekunnskap innen klimadynamikk, kunnskap om klimasystemets komponenter og interaksjoner, samt en forståelse av de politiske og sosiale innvirkninger av klimaendringene. I tillegg har vi hatt fokus på generiske ferdigheter innen formidling, prosjektplanlegging, samarbeid og nettverksbygging, kommunikasjon og presentasjon, og etikk. Ved ResClims slutt i 2017 hadde 107 PhD studenter blitt uteksaminert, mens 97 fortsatt er i gang med sin PhD utdanning. Til vår kjennskap er det bare tre studenter som har avbrutt PhD-løpet for å starte i andre arbeidsforhold. Av tidligere uteksaminerte studenter jobber 10 i forskningsinstitusjoner utenfor Norge. De resterende har til vår kjennskap arbeidssted i Norge. Av disse er 42 i statlig sektor, 30 i instituttsektoren og kun seks i privat sektor. Kjønnsbalansen blant alumni og nåværende studenter er 54 % kvinner og 46 % menn. 53 veiledere har vært tilknyttet ResClim. Av disse er 30 tilknyttet UiB (9 kvinner), 9 UiO (1 kvinne), 10 UiT (6 kvinner) og 4 UNIS. Selv om kjønnsbalansen blant veilederne er skjev, er dette bedre enn for seniorpersonell ved våre partnerinstitusjoner. Vår internasjonale rådgivningsgruppe har bestått av tre kvinner og to menn. En viktig oppgave for ResClim har vært å danne et nasjonalt nettverk innen klimaforskning. Hvert år i mars har alle medlemmene (PhD studenter, veiledere, den internasjonale rådgivingsgruppe, styringsgruppen og administrasjonen) blitt invitert til et 3-4 dagers møte. Her har samtlige studenter presentert sin forskning, enten som posterpresentasjon eller som foredrag. I tillegg har det vært aktiviteter for både PhD studentene og veilederne innen bla. generisk kunnskap og sosiale interaksjoner. Disse møtene har blitt holdt på Geilo, i Bergen, på Hurtigruten (x2), på Sommarøya utenfor Tromsø, på Oscarsborg i Oslofjorden, og i Sund og Os nær Bergen. På grunn av finansieringen fra NFR har ResClim hatt muligheten til å organisere en lang rekke aktiviteter for våre studenter. Utviklingen i klimaforskning er rask og behovet for interdisiplinære kunnskaper, dybdekunnskaper, samt kreativitet innen problemløsning og formidling. For å oppnå dette behøves det en annen type forskerutdanning enn den tradisjonelle. For å møte dette kravet har vi utstyrt våre studenter med avansert teoretisk kunnskap, en mengde generiske ferdigheter og i noen grad kunnskap i feltarbeid. Mens noen aktiviteter har vært arrangert bare en gang, er den en rekke aktiviteter som har blitt arrangert på gjentagende årlig basis.. Totalt har vi arrangert 49 kurs og workshops. Det totale kursdeltagertallet er 588, hvorav 411 fra ResClim. Dette viser at våre studenter har opplevd kursene som nyttige og har deltatt på flere kurs. ResClim har organisert eller bidratt til å organisere en rekke sommerskoler. Advanced Courses in Climate Dynamics (ACDC) er en internasjonal sommerskole rettet mot i hovedsak PhD stipendiater. ACDC har blitt organisert siden 2009 i Norge, Island, Canada, Grønland og USA. Til nå har 191 deltagere fra institusjoner i 12 land fulført sommerskolen. Disse sommerskolene har opparbeidet seg et rykte for å være den beste i verden i sitt felt. ResClim har også organisert en sommerskole med mer enn 60 deltagere på Svalbard, og deltatt i å organisere flere andre i Norge, Østerrike, Italia og Sør-Afrika. Det har kommet til flere aktiviteter som ResClim-studentene selv har organisert. En årlig PhD konferanse startet som et samarbeid mellom ResClim-studenter og studenter ved Bert Bolin Senteret ved Stockholm Universitet. Denne er utvidet til å inkludere PhD studenter fra Danmark. Denne konferansen er kun for PhD studenter og spesielt inviterte gjester. Konferansen startet i 2014 og har hatt mellom 22 og 36 deltagere. Skrivesamfunnet ClimateSnack er også en aktivitet utviklet av ResClim-studenter. Skrivesamfunnet har utviklet seg over fem år med finansiering fra ResClim. I dag er det skrivegrupper flere steder i Europa og USA som skriver populærvitenskapelige tekster, leser og kommenterer på hverandres tekster, og som til slutt publiserer dem på www.scisnack.com. Mange av tekstene har også blitt publisert i aviser og nyhetsmagasin. Vi er svært fornøyd med at mange av ResClim sine aktiviteter blir videreført av den nye Nasjonale Forskerskolen i Jordsystemets klimadynamikk, CHESS. Til slutt ønsker vi å takke Norges Forskningsråd for generøs finansiering av ResClim og for et fruktbart samarbeid over mer enn åtte år.

The proposal for a Norwegian Research School in Climate Dynamics is a direct response to the "Nasjonale forskerskoler" call from the Norwegian Research Council. It is based on a truly national network of 10 institutes in Bergen, Oslo, Tromsø, and Svalbard , including all major institutes that educate PhD students trained in the physical and chemical components of the climate system. In total almost 50 students and near 40 seniors scientist will be involved. Climate change has led to an increasing demand from society on the climate research community for improved scenarios, reduced uncertainties, and more reliable data for mitigation and impact studies. To meet this demand, fundamental research on the physics and chemistry of the various components of the climate system and their mutual interactions is pivotal. This requires candidates that have strong in-depth knowledge in their specific parts of the climate system, but at the same time have sufficient broad knowledge to comprehend the overall picture, c an communicate with experts from other disciplines, and are able to transfer their knowledge to the non-scientists. This requires skills that have not previously been properly addressed in national research training. In order to strengthen the national research training, the school will coordinate a wide range of activities, including (1) short, intensive courses with international expert lecturers; (2) Specialized workshops and summer schools in collaboration with international partners; (3) One biannu al event designed to expose the students in climate dynamics to the multidisciplinary challenges of climate change to societies and ecosystems; (4) One annual meeting for all PhD students, supervisors, and members of the international advisory board; (5) Support participation at conferences and promote outreach activities, (6) Focus on network building and gender issues, and actively support and promote the female PhD students and scientists at all levels

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Funding Sources