Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

På stedet hvil? Nasjonal fagkonferanse i sosiologi og statsvitenskap om utviklingstrender og status i forskningen om transport og miljø

Awarded: NOK 0.12 mill.

Det er nå over 20 år siden de grønne vintrene førte klimapolitikken opp på den internasjonale og nasjonale politiske dagsorden, ikke minst med sterke potensielle virkninger for transportpolitikken, og dermed for koordinering av politikkområder. Men hvil ke effekter har denne type styringsutfordringer hatt for sentrale disipliner som sosiologi og statsvitenskap, for forskning på universiteter og forskningsinstitutter? Hva har det betydd for teoriutviklingen på universiteter? Er den forskningsmessige praks is preget av teoriutvikling, eller av tilfeldige møtepunkter mellom teoretiske strømninger og empiriske fenomener. Spørsmålene vil bli belyst på en konferanse som både inkluderer innlegg fra helt sentrale universitetsforskere på feltet, og forskere som har jobbet med emnene innen instituttsektoren, og innlegg fra andre disipliner og land. I forbindelse med konferansen vil det bli presentert en bibliografi og en systematisering av dominerende temaområder og teoretisk forankring innen de to disiplinene.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap