Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse: Pedagogikk - profesjon og vitenskap

Awarded: NOK 99,999

I den siste stortingsmeldingen for lærerutdanning, Stortingsmelding nr. 11 (2007-2008): Læreren - rollen og utdanningen, blir det lansert et "nytt" pedagogikkfag i lærerutdanningen. Det nye faget skal hete Pedagogikk og elevkunnskap. Det er en klar intens jon om at dette faget skal utformes på en slik måte at det skal bli det sentrale profesjonsfaget i lærerutdanningen. Tradisjonelt har pedagogikkens primære studieobjekt vært oppdragelse, undervisning, læring og utvikling i ulike institusjonaliserte miljø er, forent med en oppfatning av at pedagogikken skal besvare eksterne nytteforventninger om hvordan slike prosesser best kan gjennomføres (Evalueringsrapporten 2004: 125). I det moderne kunnskapssamfunnet har kompleksiteten i alle spørsmål om utdanning og opplæring tiltatt, skolen har fått nye oppgaver, og behovet for kvalitet i utdanningen er mer uttalt. Dette har skapt nye interesseområder for den pedagogiske forskningen, dvs. nye studieobjekt. Ekspertpanelet påpeker to tydelige tendenser: Den ene har d reid seg om å utvide det opprinnelige studieobjektet til å omfatte forhold utenfor skolen, for eksempel høyere utdanning, voksenopplæring, arbeidsliv, læring som skjer ved hjelp av ny teknologi osv. Den andre tendensen har vært å nærme seg andre vitenskap elige fag/disipliner, for å "låne" teoretiske modeller og forskningsmetoder og på denne måten utvide og videreutvikle pedagogikkens disiplinstrukturerte kunnskapsområde. Pedagogikkfaget står altså overfor to utfordringer: Den ene handler om vitenskapen pedagogikk. Den andre om hvordan profesjonsfaget pedagogikk skal utformes. Disse to utfordringene skal drøftes i en to dagers fagkonferansen som Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap vil arrangere i 2010. På denne bakgrunn søker Nasjonalt fagråd får utdanningsvitenskap om økonomisk støtte til en todagers fagkonferanse som vil bli lagt til Oslo-området. Det søkes om støtte fra NFR på kr. 125.000,-. Budsjettoversikt ligger bak programutkastet.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap