Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

The wind field in the marine boundary layer - with applications to offshore wind power.

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

201118

Project Period:

2010 - 2013

Funding received from:

Organisation:

Location:

Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av turbulensen i den nederste delen av atmosfæren over havet (det marine grenselaget), med tanke på bedre vindprognoser og energiestimater for offshore vindmølleparker. En betydelig del av den kjente usi kkerheten i dagens værvarslingsmodeller kan nettopp knyttes opp mot denne problemstillingen. Over land er det gjort mye vitenskapelig arbeid når det gjelder turbulens, men tilsvarende lite over hav, slik at det gjennom dette prosjektet er håp om å komme frem til ny viten om turbulensprosessene i det marine grenselaget. De mest sentrale utfordringene blir å gjennomføre omfattende tester med numeriske værvarslingsmodeller, med forskjellige turbulensbeskrivelser, og å sammenligne disse resultatene med ob servasjoner. Prosjektaktivitetene vil da i stor grad bestå av å kjøre værvarslingsmodeller i forskjellig oppløsning, utvikle nye såkalte parametriseringsskjemaer for det marine grenselaget og å utvikle verifikasjonsprosedyrer for observasjonsserier. Anve ndelsespotensialet er å forbedre dagens numeriske finskala værvarslingsmodeller slik at man kan få nøyaktigere estimater på energiproduksjonen både i planleggingsfasen av offshore vindmøller og i den daglige drift. Bare noen få prosent feil i vindprognose ne gir store utslag i energiberegningene.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd