Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Korrupsjon i Norge 1790-1830

Awarded: NOK 2.8 mill.

-

Det har i utlandet i de senere årene vært en økt interesse for korrupsjonssaker i tidlig nytid. Interessen for dette emnet stammer ikke minst fra historikeres generelt økte fokus på den uformelle delen av samfunn og økonomien i denne perioden, og historik ere har i økende grad har interessert seg for emner som nettverk og uformell økonomi. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger: 1. Hvor stort var omfanget av korrupsjon og misligheter i det norske embetsverket i perioden? Og hva preget slike saker? 2 . Hvilken rolle spilte regimeendringen fra et enevelde til et slags demokrati for grad av korrupsjon og embetsmisligheter i det norske embetsverket? 3. Hvordan passer mønsteret i slike saker i Norge og utviklingen av dette over tid med den generelle utvi klingen i Europa i samme tidsrom, som var en gradvis nedgang i forekomsten av korrupsjon og embetsmislighetssaker?

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam