Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tvangsarbeidets politiske økonomi: Organisation Todt i Norge under andre verdenskrig

Awarded: NOK 9.3 mill.

The project has worked up new knowledge about the decision-making process leading to the establishment of OT in Norway (Wiking Befehl), as well as on its institutional structure. Furher, it has reached new knowledge about the quantity and composition of forced labour under the OT. We also know the main categories of building assignments as well as those companies and public agencies involved in the exploitation of forced labour.

Etter jødedeportasjonene representerer tvangsarbeidet den tydeligste forbindelsen mellom Norge og Naziregimets utryddelsespolitikk under 2. verdenskrig. 140000 utenlandske tvangsarbeidere ble satt inn i Norge, i hovedsak fra 1942. Tvangsarbeiderne var åpe nbart viktige siden det norske arbeidsmarkedet hadde strammet seg kraftig til i 1941. Med utgangspunkt i arkivet etter Organisation Todt (OT), som fra 1942 fikk en egen organisasjon i Norge (Einsatzgruppe Wiking), studeres tvangsarbeiderinnsatsen under denne organisasjonen. I sentrum står dets omfang, karakter og økonomiske betydning - tvangsarbeidets politiske økonomi. Oppmerksomheten rettes mot OT som tvangsarbeiderorganisasjon, mot tvangsarbeiderne som gruppe og mot de tyske og norske selskapene som tok tvangsarbeidere i bruk. Hvordan ble tvangsarbeidet organisert? Hvor viktig var tvangsarbeidet for Norges økonomi, for den tyske rustningsøkonomien og for de bedrifter som tok i bruk tvangsarbeiderne? Hvordan ble det norske tvangsarbeiderregimet en de l av Naziregimets transnasjonale slaveøkonomi? Hvordan ble tvangsarbeidet behandlet i det norske rettsoppgjøret etter krigen? Tvangsarbeidet under OT er for Norges vedkommende ustudert. Utenfor Norge er det imidlertid de siste årene kommet grundige empir iske studier, som muliggjør komparative og transnasjonale perspektiver. Prosjektet kobler seg til disse nyere studiene og vil særlig kommunisere med forskning om OT i Danmark. Prosjektet er organisert som 11 delprosjekter og vil være virksomt fra august 2011 til juli 2015. De fleste delprosjektene består i empirisk primærforskning på grunnlag av til nå unyttede primærkilder. Et av prosjektene sikter mot en forskningsantologi med bidrag fra internasjonale forskere, med formål å sette de norske funn i pers pektiv. Forskningstemaet er egnet til å sette den norske grunnfortellingen om norsk motstand under okkupasjonen under debatt. Et delprosjekt sikter mot formidling. Målet er å etablere en vandreutstilling

Publications from Cristin

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam