Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Leder av SAON sekretariatet (SAON: Sustaining Arctic Observing Networks)

Awarded: NOK 0.40 mill.

SAON samarbeide har utviklet seg i løpet av de siste 3 år støttet av Arktisk Råd, International Arctic Science Committee, og en rekke andre internasjonale organisasjoner. Sekretariatsstøtten er gitt gjennom AMAP sekretariatet med startmidler gitt av UD. S AON nærmer seg nå en operativ fase og det er viktig å finne frem til en mer varig finansieringsordning. For NFR's vedkommende kan søknaden sees på både som 'støtte til internasjonale sekretariater', 'nettverksbygging' og dessuten være en komplementær akti vitet til det mer nasjonale SIOS.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid