Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Etablering av ToPDAd-prosjektet

Alternative title: null

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Manager:

Project Number:

225121

Project Period:

2012 - 2015

Funding received from:

Subject Fields:

ToPDAd aimed at integrating results from different models that address impacts of climate change in order to improve the knowledge basis for development of adaptation strategies. The project focused primarily on the transport sector, the energy sector and tourism, and considered impacts of climate change on health. The different models covered different sectors and impacts, and emphasized different aspcts of decision making processes. Some concentrated on selected sectors, some on the supply side, others on the demand side, while some models covered the entire economy in all European countries. A summary of results from the project is available on the web-page http:/topdad.services.geodesk.nl/. CICEROs responsibility was to provide a methodological basis for integration of different models, to assess impacts of climate change on health with reference to available studies, and to do a macroeconomic analysis of climate impacts and climate policies in Europe. CICERO was also responsible for communication from the project and contact with stakeholders. The macroeonomic analysis highlighted the integration of results from the studies of impacts on health and on tourism. The study shows that impacts of climate change will become large from the midst of this century unless emissions are substantially mitigated. Challenges to adaptation will increase even if avoided mitigation leads to higher income that improves adaptive capacity. The impacts on tourism will probably have moderate macroeconomic consequences, while the consequences of impacts on health are large, with increasing unemployment and resulting inequalities. By this support project, CICEROs focus in ToPDAd was extended to include the energy sectors, which were addressed by two other partners. CICERO used the results from their contributions to improve the representation of technologies in the electricity sector in the macroeconomic model, GRACE, which was used in ToPDAd. The importance of a rather detailed representation of energy technologies was shown in an analysis of recycling revenues from border tax adjustments imposed by countries that take unilateral actions to reduce carbon emissions. This is motivated by the possibility that unilateral cuts in emissions stimulate emissions in other countries. The study shows that recycling the revenues to support renewable technologies in other countries will reduce both carbon leakage and the global cost of carbon emission substantially. These effect are far less if the revenues are spent on less carbon intensive technologies in fossil-based electricity production.

EU-prosjektet ToPDAd sikter mot å utvikle et beslutningsverktøy for tilpasning til klimaendringer i Europa, slik at kunnskap om klimaendringer og virkningene av dem gjøres relevante og utnyttes i størst mulig grad for beslutningsformål. Tanken er at kunns kap settes sammen ved hjelp av ulike modeller, og at man i prosjektet utvikler metoder for å knytte lærdom fra modellene sammen, og gjør lærdommen relevant for beslutningstakere med spesifikke oppgaver. Foruten å gjøre beregninger av virkninger av klimae ndringer i Europa på makroøkonomiske indikatorer, skal CICERO videreutvikle den makroøkonomiske modellen GRACE i prosjektet. Dette består delvis i å utvikle nye moduler for virkninger av klimaendringer på turisme og helse, og delvis å integrere resultater fra andre komponenter i prosjektet i det makroøkonomiske verktøyet. Energisektoren blir studert i en egen komponent i ToPDAD, der CICERO ikke deltar. I GRACE-modellen er energisektorene godt representert, men modelleringen er standardisert. Det er derf or vanskelig å integrerere kunnskap fra mer spesifikke studier av energisektorene i GRACE. I lys av den betydningen energisektorene har for utvikling av klimapolitikk i Europa, må dette sies å være en betydelig svakhet ved modellen. Vi ønsker å utnytte k ontakten med gode, europeiske energiforskningsmiljøer i ToPDAd til å forbedre modelleringen av energisektorene i GRACE. Begrunnelsen for denne søknaden er å legge arbeid i å forbedre modelleringen av energisektorene i modellen, slik at anslag over kostnad er ved utslippsreduksjoner og virkninger av klimaendringer lettere kan knyttes an mot andre studier. Leveransen fra prosjektet vil være dokumentasjon av en ny energimodul i GRACE i form av en rapport. Arbeidet vil imidlertid også bli presentert også som deler av artikler i internasjonale tidsskrifter fra ToPDAd-prosjektet.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima