Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

Alternative title: Gender Balance in Management and Senior Management Positions at SINTEF

Awarded: NOK 4.4 mill.

"Gender Balance in Research Management and Senior Management Positions at SINTEF" is designed as a management development program for highly motivated women in SINTEF who wish to develop management skills and a career possession as managers at different levels of the organization. At the same time the project include a program designed for research managers and research directors who want to generate more competence in executive search, management development and organizational development increasing gender equality in management and the research institutes. The two parallel programs include workshops, group mentoring, individual training, coaching and use of external experts from industry and social research scientists at SINTEF. The project will run for three years (2014-2016) and the results will be presented at conferences and in media.

Med balanseprosjektet vil SINTEF jobbe med å innfri en langt bedre bruk av "kvinnekapitalen" i organisasjonen. Dette gjøres gjennom to tiltakspakker og en dokumentasjonsdel. Tiltakspakke I: Form framtida, består av fire aktiviteter rettet mot endringsle delse hos forskningssjefene i 3 prioriterte insitutter i SINTEF. Modul 1 består av samlinger med prosessveiledning, egenrefleksjon og planarbeid med endring av arbeidspraksis og ledelsespraksis i fagmiljøene. Modul 2 består av workshops med erfaringsoverf øring der ledere fra næringslivet som har realisert god likestilling holder innlegg/foredrag. Modul 3 består av internt prosessarbeid med fasilitering for å endre arbeids- og ledelsespraksis og sider ved fagmiljøenes kultur. Modul 4 er resultatformidling fra instituttene til SINTEF og andre. Tiltakspakke II: Ressursmobilisering for lederkandidater (nominerte kvinner) som ønsker å gå inn i ledelse. Modul 1 er prosessveiledning omkring arbeids- og ledelsespraksis, egen lederrolle, selvrefleksjon i grupper og plenum. Modul 2 består av nettverksmøter med næringslivsaktører for inspirasjon og erfaringsoverføring. Modul 3 vil omhandle utviklingen av en egen fagdel om likestilling og kjønnsbalanse som skal inngå i SINTEFs lederskole. Lederkandidatene vil ha en aktiv deltakelse i arbeidet. Seniorforsker Tove Håpnes, SINTEF Arbeidsforskning, bistår konsernledelsen med prosessveiledning i samarbeid med HR-direktøren, samt utarbeide analyser over tiltaksarbeidet til formidling til forskningsrådet, SINTEF og omgiv elsene. Metodisk legges det vekt på prosessarbeid der forsker og HR-direktør vil jobbe med utviklingsteknikker for endring av holdninger, kommunikasjon, barriere samt bygge opp om ønsket praksis. Det legges stor vekt på læring og kunnskapsoverføring fra næringsliv og andre balanseprosjekter, samt gjennom ekstern formidling av resultatoppnåelser. Konsernledelsen i SINTEF vil være aktivt involvert. Eget styre for prosjektet vil bli nedsatt

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse