Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Awarded: NOK 0.75 mill.

Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud har de siste årene hatt økt fokus på EUs forskningsprogrammer - en satsing som har medført en klar økning i interesse og antall innsendte og bevilgede prosjekter til høgskolenes forskere. I en ny og større fusj onert høgskole (HBV) med universitets ambisjoner vil EU finansiering gjennom Horisont 2020 med sine randsone programmer være et grunnleggende strategisk mål for å bygge opp robuste fagmiljøer og en attraktiv forskningsbasert utdanning. Styrking av en FoUI -avdeling, EU-koordinator stilling, deltagelse i regionale og nasjonale EU-nettverk og opprettelsen av egne nettsider for informasjon om programmer og utlysninger i EU vil legge gode rammer for at HBVs forskere vil lykkes i tråd med ambisjonen. HBV har fl ere forskningsmiljøer med høy kvalitet og state of the art infrastruktur. Flere av fagmiljøene er vinnere på den regionale og nasjonale arena, og de siste årene har også en del forskere oppnådd å få EU prosjekter. Et styrket støtteapparat ved høyskolen sk al bidra til økt mobilisering og samtidig legge til rette for at EU-søknader blir kvalitetssikret i både utviklings- og søknadsprosess. En PES-rammebevilgning vil styrke høyskolens videre arbeid med å etablere en helhetlig og koordinert innsats mot EUs fo rskningsprogrammer. Dette vil også bidra til at de beste EU prosjektene blir forankret og prioritert gjennom tilgang til ressurser og kompetanse nødvendig for å passere nåløyet for bevilgning i EUs programmer.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020