Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for prosjektetablering (PES2020)i 2014-TØI

Awarded: NOK 1.3 mill.

Formål med prosjektet er å etablere, lede og delta i konsortier som skal utarbeide og sende søknader til utlysninger i EUs rammeprogram Horizon 2020 i perioden desember 2013 til og med desember 2014. Prosjektetableringene vil gjelde utlysninger under delp rogram 11. "Smart, green and integrated transport". I tillegg er det aktuelt å delta i konsortier med søknader rettet mot topics i andre delprogrammene under Horizon 2020. Den største utfordringen med å delta i Horizon 2020 prosjekter er at EU kun utbeta ler en overhead på 25 %, noe som betyr at TØI på langt nær får dekket sine vanlige timepriser. Håndtering av EUs finansieringsmodell i Horizon 2020-prosjekter er et problem som TØI ikke er alene om. Vi vil derfor henstille til Forskningsrådet å se nærmere på muligheten for nasjonal finansieringsstøtte til deltakelse i prosjekter under Horizon 2020. Andre utfordringer som TØI strever med i dag, er EUs revisjoner der nye krav og regler innføres i løpet av prosjektets gjennomføringsperiode. Tidligere godkje nte timepriser blir ikke godkjent, noe det tar lang tid å rette opp. Dette er forhold som truer likviditeten og som lett skaper et negativt økonomisk resultat for instituttet. EU-revisjonen er dessuten vanskelig å håndtere for de enkelte institutter. I ti llegg er det per i dag nærmest umulig å sikre nasjonal delfinansiering til prosjektene. Dette henger sammen med at TØI primært har oppdragsgivere fra offentlig forvaltning, der tilnærmet all aktivitet blir satt ut på anbud. De senere år har dette medført at ca. 40 % (2012) av TØIs grunnbevilgning må brukes til PES-aktiviteter og gjennomføring av EU-prosjekter. I tillegg kommer betydelig innsats fra intern eller ikke finansiert tid. Dette er ikke bærekraftig over lengre tid, idet vi også må ivareta andre k rav til instituttet som doktorgrader og artikkelproduksjon. For å møte utfordringen med å etablere konkurransekraftige konsortier startet TØI allerede i juni 2013 å ta kontakt med partnere en ønsket å samarbeide med

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020